Oostendse oosteroever vzw

De vzw OOSTENDSE OOSTEROEVER is opgericht met als doel “een kritische denktank zijn voor wat reilt en zeilt in de Oostendse haven, in het bijzonder wat betreft de site Oosteroever”.

Als vzw willen wij wijzen op de troeven en karakteristieken ,  op cultureel, historisch en sociaal economisch vlak,  van deze unieke maritieme site.  
Meer dan ooit dienen we alert te zijn voor foute beslissingen, nefast voor een duurzame  toekomst en de ziel van deze site.

De huidige situatie van de Oostendse haven is uniek omwille van haar functionele stedelijke binding tussen het westelijk deel, de binnenstad en haven en het Oostelijk deel, de Oosteroever. Deze – nu nog aanwezige – ruimtelijke binding dient te worden bewaard zodat een barrièrevorming in de toekomst kan worden vermeden.

De haven dient als stedelijke entiteit te worden ervaren en niet als autonoom geheel (autonoom havenbedrijf). Bij verdere uitbouw dient alles in het werk te worden gesteld om de relatie te versterken tussen stad en haven. Daarom dient men af te stappen van grootschalige projecten die, gezien de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van de haven, in de toekomst, zullen leiden naar een versnippering van het geheel. Kijk maar naar de haven van Zeebrugge waar de uitbreiding van de haven nefaste gevolgen heeft voor het stedelijke karakter.

Oostende is en blijft een kleine haven met zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden, zeker voor wat betreft de voorhaven. Bij alle verdere ontwikkelingen dient men zich hiervan bewust te zijn en dit ook te aanvaarden bij het stellen van de nodige prioriteiten. Oostende dient zijn energie te steken in het zoeken naar nieuwe troeven en niet in het concurreren met andere havens (Zeebrugge, Vlissingen, Gent).

Een nieuw vitaal deel van Oostende mag niet teloorgaan aan parking en stapelplaats voor zandwinning, containers en vrachtwagens. Deze activiteiten zullen nefast zijn voor het toeristisch, recreatief, economisch en ecologisch functioneren van de stad op zich (visuele hinder maakt een gebied minder attractief). Een duurzaam havenbeleid is toekomstgericht en dient zich te richten op innovatie, waarin kwaliteit voorrang dient te krijgen op kwantiteit (deze laatste is alleen handig voor de jaarlijkse statistieken van de “tonnen”).

De vzw wil wijzen op de troeven van Oostende om uit te groeien tot een havenstad met (Europese) uitstraling. Meer dan ooit dienen foute beslissingen, nefast voor de toekomst, te worden vermeden. Het visserijdok en het water vormen de ruggengraat van de Oosteroever of Oostende's poort naar een nieuwe visie voor stadsontwikkeling. Een ontwikkeling waarin alle facetten – zijnde werken, wonen, recreatie, transport, visserij, haven, e.a. – optimaal kunnen worden benut.

Meer dan ooit dient een platform te worden gemaakt waar kritisch wordt nagedacht en oplossingen worden geformuleerd zodat een eenzijdige en autoritaire visie kan worden bijgestuurd.

 

Wilt U samen met ons, deze visie helpen uitdragen en/of aanvullen met Uw eigen ideeën? Word dan lid van de vzw Oostendse Oosteroever.  Ook Uw mening is belangrijk!

 

Iets meer juridisch geformuleerd:

De pluralistische vereniging vzw Oostendse Oosteroever heeft tot doel zich in de meest ruime betekenis in te spannen  voor de versterking van het waterbewustzijn van de Vlaming en voor de nationale en internationale uitstraling van onze havens als baken van visserij- scheepvaart- en havencultuur, voor de identificatie, sensibilisering,  studie, beveiliging, bescherming, de opwaardering, de beleidsmakers aan te sporen tot erfgoedzorg, onderhoud, conservatie, de instandhouding en restauratie, de valorisatie en adequate ontsluiting, alsmede de integratie in het kader van de hedendaagse maatschappij, economie (…) van het culturele en geschiedkundig roerend erfgoed, het roerend erfgoed onroerend door bestemming, het onroerend erfgoed (materieel en immaterieel, droog en nat, al dan niet varend, maritiem erfgoed) erfgoed, uitingen, alsmede van de landschappen, en dit ook in de breedste betekenis van de termen geschiedkundig en cultureel. De organisatie komt ook op voor de belangen van onze nautische en maritieme schatten, waardevolle oude schepen, navigatie-instrumenten, ambachts- en kunstwerken maar ook zeemansverhalen en het exemplarische dokken- en havenmateriaal en sites. Dit in en voor de kust van West-Vlaanderen, in het bijzonder in en rond het grondgebied Oostende met inbegrip van het volledige havengebied, de dokken en waterwegen.

De vereniging zet zich in voor de natuur op en rond het vermelde grondgebied; de identificatie, sensibilisering,  studie, beveiliging, bescherming, de opwaardering,  onderhoud, conservatie, de instandhouding van alle natuurlijke elementen, zowel op aarde, water, in lucht, licht, en dit in de uimste zin. De vereniging kan eveneens de beleidsmakers in de ruimste zin aansporen tot natuurzorg.

De vereniging heeft eveneens tot doel een kritische denktank te zijn over, en zich in te spannen voor het behoud van het maritieme karakter van de Oostendse haven en omliggende site, het behoud van de typische haven-, water- en visserijgebonden activiteiten, en dit in de ruimste zin. De vereniging kan zich kritisch opstellen en handelen tegenover eenzijdige, niet maritiem-gebonden, al dan niet residentiële, ontwikkelingen voor tweedeverblijvers en/of andere doelgroepen, en dit in de ruimste zin. Eveneens kan de vereniging zich kritisch opstellen en handelen tegenover lokale en/of bovenlokale plannen, beslissingen en/of beslissingsuitvoeringen die haar doelstellingen bedreigt, beschadigt en/of onmogelijk maakt, en dit in de ruimste zin.

De vereniging zal animatie- en sensibiliseringsactiviteiten, acties, manifestaties, evenementen  organiseren om het belang en de waarde van de natuur, de economie, het maritieme karakter, materiële en immateriële maritieme karakteristieken, van het roerende en onroerende erfgoed bekend te maken. De vereniging kan alle daden stellen die nodig zijn om haar doelstellingen te bereiken. Ze kan daarvoor eveneens commerciële activiteiten uitoefenen, zoals (niet limitatieve opsomming) uitgave en verkoop van pulicaties, video's, cd-roms, de organisatie van reizen, rondleidingen, tentoonstellingen, congressen, de verhuur, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, bouwhistorisch onderzoek, archiefonderzoek, historisch onderzoek, monumentenzorg,  etc. en dit in de ruimste zin.

De vereniging kan alle elementen van dit erfgoed, deze natuurlijke elementen, die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en zakelijk rechten op uitoefenen, en dit in de ruimste zin.

De vereniging is gemachtigd samenwerkingsakkoorden af te sluiten met de Europese instellingen, de Federale Overheid, de Vlaamse Gemeenschap, de provincies, de gemeenten, andere openbare besturen, instellingen, verenigingen, bedrijven en alle andere private of publieke instellingen.

De vereniging is ten allen tijde gemachtigd om in rechte op te treden om haar doelstellingen te bereiken.